Kaj lahko storijo podjetja

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Mestna občina Celje je vstopila v Zeleno shemo turizma leta 2018 in se s tem zavezala, da bo, v svojem lokalnem okolju spodbujala trajnostni oziroma okoljsko vzdržen turizem. Zato je zaželeno, da ponudniki turističnih storitev vključijo v svoje standarde kakovosti turističnih storitev tudi okoljske in naravovarstvene kriterije, kriterije v zvezi z varovanjem kulturne dediščine, trajnostno mobilnostjo, trajnostno oskrbo s hrano in trajnostno energetiko, kriterije pravičnega plačila, dostopnosti za gibalno ovirane , ipd.

Na lokalnem nivoju podpiramo trajnostni turizem. Cilj je spodbujati pozitivno interakcijo med lokalnimi skupnostmi in ponudniki turističnih storitev, ki bi poudarjala pomen spoštovanja avtohtonih kultur in hkrati ponujala nove možnosti gospodarskega in družbenega razvoja . Za lokalno skupnost je promocija varovanja okolja, spoštovanje lokalne ekonomije in skupnosti pomembna.

Trajnostni turizem zmanjšuje vplive turizma na okolje in hkrati veča njegovo prilagoditev podnebnim spremembam. Spodbuja načrtovanje razvoja na tak način, da

-postavlja pravočasne in pravilne omejitve, ki ohranjajo naravne habitate, kulturno dediščino, lokalno kulturo in splošno privlačnost okolja).

-prinaša družbenoekonomske koristi, pravično porazdeljene med vse deležnike.

-spoštuje družbeno kulturno avtentičnost lokalne destinacije.

-si prizadeva za »kvaliteto« in ne zgolj »kvantiteto« (uspeh se ne meri le po številu prihodov in nočitev, temveč tudi po dolžini bivanja, strukturi potrošnje in kakovosti izkušnje).

Na nivoju lokalne skupnosti sprejemamo in izvajamo ukrepe za zmanjševanje obremenitev okolja in s tem tudi vplivamo na blaženje podnebnih sprememb. Blaženje podnebnim spremembam je proces, ki zahteva vključenost in povezovanje na vseh ravneh in med vsemi deležniki.

ZAKAJ POSLOVATI TRAJNOSTNO ?

Ponudniki turističnih storitev imajo pomembno vlogo pri razvoju in promociji trajnostnega oziroma okoljsko vzdržnega turizma. Namen izdelave teh priporočil je spodbuditi upravljavce in lastnike turističnih objektov k odločitvi, da vzpostavijo ekološkegi strateški managementa, ki bo  temeljil na načelih trajnostnega razvoja.

Temeljni koncept ekološkega hotelskega managementa zajema razvoj, izvajanje in kontrolo izvajanja trajnostnega razvoja.

Izpostavljamo področja na katerih lahko kot ponudniki turističnih storitev prispevate k zmanjševanju rabe naravnih virov ( npr. energije, vode) in zmanjševanju obremenjevanja okolja ( ogrevanje, odpadki, odpadna voda) in s tem prispevate tudi k blaženju podnebnih sprememb. Priporočeni ekološki ukrepi prinašajo tudi, znatne prihranke in na dolgi rok prispevajo k racionalnemu poslovanju.

OKOLJSKA PRIPOROČILA

Z vključitvijo ukrepov za varovanje okolja (npr. zmanjševati emisije v zrak in vode, zmanjševati količine odpadkov) v poslovanje turističnih ponudnikov se zmanjšuje vpliv turizma na okolje. Odgovorni turizem tudi spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti (habitate, rastlinske in živalske vrste) in naravnih virov in zmanjšuje njihovo porabo.

1.ZBIRAJTE PODATKE

Naredite oceno stanja  nastanitvenega obrata  – definirajte ključne vplive na okolje. Potrebni bodo: zbiranje podatkov, pregled procesov in rutin, stanja tehnologije in sistemov ter intervjuji z zaposlenimi.

Spremljajte podatke o porabi energije (kWh), porabi električne energije(kWh), energije, porabljene za ogrevanje (kWh) in porabi vode (v litrih).Podatke zbirajte ob vsakem prejetem računu ali vsaj vsake tri mesece. Izraženi naj bodo tudi kot poraba na nočitev in na m2 zaprtega prostora. Spremljajte tudi podatke o tem kaj  nabavljate, kaj porabljate (koliko in kakšne vire) ter kakšne emisije oziroma odpadke proizvajate. Tako boste lažje določili prioritete ukrepanja.

2.VARČUJTE Z ENERGIJO

Energija predstavlja največji delež v strukturi stroškov delovanja turističnega nastanitvenega obrata.

Porabo energije ( električne naprave, ogrevanje, klimatske naprave, ipd.) lahko zmanjšate tako, da:

  • uporabljate varčne sijalke. Standardne žarnica porabijo 90 % električne energije za segrevanje, nove »spiralne« žarnice pa so 75 % bolj učinkovite. Svetilka LED porabi tudi do 40-krat manj električne energije kot primerljivo svetla navadna ali halogenska žarnica, njena doba uporabnosti pa je do 1000-krat daljša.
  • ne puščate električnih naprav v pripravljenosti.TV sprejemnike, audio stereo naprave. ne pustite v stanju pripravljenosti (stand by). Naprava v stanju pripravljenosti še vedno porablja 30 % energije glede na stanje delovanja. Ugašajte tudi računalniški monitor. Za ugašanje luči v prostorih namestite naprave za samodejno izklapljanje ali pa pripravite  dostopne informacije , ki prosijo goste, da izklapljajo luči.
  • izbirate električne naprave z oznako A+++, kar označuje manjšo porabo energije. Znano je tudi, da LCD monitorji porabijo 70 % manj energije kot običajni (o tem razmislite, ko kupujete nov monitor).
  • zagotovite električno energijo iz obnovljivih virov  ( npr. sončna elektrarna)
  • ogrevate prostore na 20 stopinj celzija.

Termostat za ogrevanje nastavite na nižjo temperaturo, ko vas dalj časa ni doma (ko ste v šoli ali v službi) in ponoči. Preizkusite, katera temperatura vaši družini najbolj ustreza. Če znižate temperaturo iz 22°C na 20°C, prihranite 12 % energije. V ogrevanem stanovanju vsaka stopinja nad 20°C pomeni do 6 % večjo porabo energije, torej posledično tudi višji strošek. Ne zastiranje ogrevalnih teles, saj to poveča porabo energije tudi do 10 %.

  • investirate v toplotno izolacijo objekta.

Razmislite o oknih z dobrimi izolacijskimi lastnostmi (nižja vrednost U-koeficienta)

Izolirajte stene, če vaš objekt še ni toplotno izolirana (če se pozimi pod napušči naredijo ledene sveče, je to znak slabo izolirane strehe). Če je objekt primerno izoliran, lahko prihranite okoli 30 %. Zaradi toplotne izolacije podstrešja tudi ni potrebna investicija v hladilni sistem oziroma klimo napravo.

  • splošno upravljanje (splošno vzdrževanje in servisiranje, vzdrževanje in servisiranje ogrevalnih kotlov, določanje politike in program ukrepanja, usposabljanje osebja, informiranje gostov, podatki o porabi, ipd. Več o varčevanju z energijo  na povezavi https://www.porabimanj.info/

3.ZMANJŠUJTE KOLIČINE ODPADKOV

Odgovoren odnos do ravnanja z odpadki se začne že pri izvoru nastanka odpadkov. Ne pozabite na geslo: ZMANJŠAJ. PONOVNO UPORABI. LOČUJ.

Naredite popis vseh virov proizvodnje odpadkov  in kako trenutno ravnate z njimi (na kakšen način jih zbirate in odstranjujete) ter kakšen je strošek odvoza.

Prvo vodilo naj bo, da se količina proizvedenih odpadkov zmanjša. Že z malimi spremembami pri nabavi potrebnih artiklov (npr. hrana, čistilna sredstva, pijača, ipd) lahko precej zmanjšate količino odpadkov.

Z določenimi dobavitelji se lahko dogovorite o drugačnem pakiranju. Izberite embalažo, ki jo lahko vrnete oziroma ponovno uporabite. S preudarno nabavo in premišljenim izborom določenih vsakodnevnih artiklov (kot so plastične slamice, kozmetika, plastični kozarci itd.) se lahko znatno zmanjša obseg embalaže in porabljenih materialov ter s tem odpadkov.

Zagotovite posode za ločeno zbiranje odpadkov povsod, kjer je to mogoče, vsekakor tudi v hotelskih sobah, na hodnikih, zunaj, v servisnih prostorih, ipd. Zagotovite, da je na  posameznih koših jasno označeno, kaj sodi vanje in kaj ne.

Zmanjšajte volumen odpadkov na način, da jih stisnete (embalaža, karton, steklo) – na ta način se bo zmanjšalo število potrebnih odvozov.

Več o učinkovitem ravnanju z odpadki na povezavah:

https://www.simbio.si/locuj-varuj

https://www.simbio.si/storitve

https://www.simbio.si/rcero

https://www.eea.europa.eu/sl/pressroom/grafika-informacije/kako-lahko-zmanjsamo-kolicino-odpadkov/view

https://podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/odpadki/

4.ZMANJŠUJTE OBREMENITVE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Čistila za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte v količinah, ki so predpisane za trdoto vode v vašem okolišu.

Čistilna in dezinfekcijska sredstva uporabljajte raje pogosteje v manjših količinah kot pa redkeje v večji količini. Dnevna količina čistilnih sredstev naj ne presega 0,1 l.

Pranje perila razporedite čez več dni in čez noč. Če je le mogoče, raje uporabljajte tekoča pralna sredstva in čistila, ker se lažje raztopijo.

Uporabljajte čistila, ki ne vsebujejo nevarnih kemikalij.

V odtoke NE ODVRZITE snovi, ki se ne morejo hitro razgraditi – papirnatih brisač, tamponov, vložkov, plenic, bombažne vate, palčk za ušesa, cigaretnih ogorkov, ostankov hrane in ne vlivajte strupenih snovi (npr. kisline, razredčila, vnetljive snovi, ipd.): https://www.vo-ka-celje.si/sl/uporabniski-center-63

5.ZMANJŠUJTE PORABO VODE

Porabo vode lahko zmanjšamo z investicijama kot tudi s spremembami rutine zaposlenih in osveščanjem gostov in zaposlenih. Redno preverjajte in vzdržujte opremo, da se izognete izgubi vode zaradi puščanja ali slabe izolacije (izplakovalnik za straniščno školjko, ki pušča, lahko dnevno izgubi tudi do 750 litrov, če zapremo vodo med umivanjem zob, vsakič prihranimo povprečno 9 litrov).

Pretok vode iz pip in tušev naj ne  presega 12 litrov na minuto).

Ozavestite zaposlene, da vsak dan preverijo, če kje prihaja do vidnega puščanja vode,

in po potrebi ukrepajo. Goste je treba prositi, da o kakršnemkoli puščanju obvestijo osebje.

Zmanjšajte porabo vode z recikliranjem odpadne vode (porabite jo za vrt).

Gostom dajte priložnost, da preudarno ravnajo z vodo in jih spodbujajte k tuširanju (namesto kopanja). Povabite jih k ponovni uporabi brisač (ta pristop velja sicer za enega najstarejših na področju zmanjšanja porabe vode in energije) Povejte gostom, zakaj to počnete. Naj vidijo, da je varčevanje z vodo del širše trajnostne politike.

6.TRAJNOSTNA MOBILNOST

Zmanjšajte ogljični odtis destinacije tudi z uporabo do okolja prijaznega transporta.

Spodbujajte zaposlene, da uporabljajo javni prevoz ali da se na delovno mesto pripelje več ljudi skupaj.

Goste spodbujajte k uporabi javnih prevozov za prevoze znotraj destinacije, k uporabi navadnih ali električnih koles.

Na recepciji objavite na vidnem mestu vozne rede za lokalni javni transport. Še posebej izpostavite izlete, ki vključujejo javni prevoz. Ko vas gostje povprašajo za nasvet za kakšno restavracijo v bližnji okolici, jih spodbudite, da se namesto za avtomobilsko vožnjo raje odločijo za sprehod. Priskrbite jim priročen zemljevid, usmerite jih, opozorite jih na morebitne zanimivosti, ki jih bodo srečali na poti. Oblikujte, ponudite in promovirajte turistične produkte, ki ne zahtevajo uporabe avtomobila (pohodništvo, kolesarjenje ipd.). Razvijte ture, ki se začnejo že pred vašimi vrati. Zagotovite informacije in brošure. Imejte možnost izposoje koles ali pa lahko dosegljive informacije o lokalnih izposojevalnicah koles, kolesarske in pohodniške opreme.

KAKO DELOVATI DRUŽBENO ODGOVORNO?

Okoljski menedžment (Environmental Management) se ukvarja predvsem z okoljskim vidikom poslovanja (zmanjšanje porabe energije, vode, odpadkov in čistil), trajnostni menedžment (Sustainable Management) pa poleg tega še z družbenogospodarskimi elementi. Družbeno odgovorno ravnanje podjetja izboljšuje delovne razmere za zaposlene in kakovost življenja v lokalni oziroma širši skupnosti, povečuje zadovoljstvo in prinaša nove poslovne priložnosti. K družbeno odgovornemu ravnanju podjetij sodijo med drugim vprašanja varnosti in različnosti na delovnem mestu, upravljanje zdravja zaposlenih, izobraževanje in vseživljenjsko učenje v podjetjih ter obravnava okoljskih vprašanj.

1.RAZVIJTE ZELENO VERIGO

Na voljo je veliko načinov, kako lahko razvijete bolj zeleno nabavno verigo. Eno so do okolja bolj prijazni izdelki, ki jih potrebujete v  nastanitvenem gospodinjstvu (ekološka čistila, nakup izdelkov), drugo pa tisti izdelki, ki so del vašega turističnega produkta (npr. lokalna ekološko pridelana hrana in pijača, spominki ). Spodbujajte dobavitelje proizvodov  z dolgoročnimi pogodbami in promocijo. Skozi nudenje lokalne hrane in vključevanje identitete in dediščine destinacije v svojo ponudbo bogatite izkušnjo gostov, razvijate dodano vrednost produkta ter podpirate lokalno gospodarstvo.

Pri oskrbi z lokalno in ekološko pridelano hrano pomagate  lokalnim kmetom in  zmanjšujete onesnaževanje, ki ga povzročajo prevozna sredstva pri dobavi dobrin iz oddaljenih krajev.

Če je možno, kupujte izdelke, kot so kava, sladkor, čokolada ipd. v pravični trgovini (Fair Trade). Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, ki pomaga šibkejšim proizvajalcem iz držav v razvoju (predvsem iz Afrike, Latinske Amerike in Azije), da se lahko predstavijo na globalnem trgu. Zagotavlja jim boljše pogoje dela in prodaje, pošteno plačilo ter spodbuja k trajnostnemu razvoju. Z vsakim nakupom znotraj sistema pravične trgovine kupec podpira organizacije, ki sodelujejo z deprivilegiranimi proizvajalci.

Kupujte večje količine produktov in se izognite nepotrebni embalaži. Pri plastičnih izdelkih izbirajte tiste, ki so bili narejeni iz recikliranih materialov oziroma povprašajte, če jih je mogoče reciklirati.

Pri izbiri tekstilnih materialov se odločajte za ekološki bombaž in druge naravne materiale, ki niso bili proizvedeni z uporabo pesticidov in drugih kemičnih sredstev.

2.RAVNANJTE DRUŽBENO ODGOVORNO

Zaposlujte ljudi iz lokalnega okolja. Takšno sodelovanje omogoča dolgoročno stabilen odnos z delovno silo in lokalni karakter turističnega produkta.

Izboljšujte delovne razmere za zaposlene. Takšno ravnanje povečuje njihovo zadovoljstvo; omogoča nove poslovne priložnosti, dolgoročno pozitivno vpliva na uspešnost podjetja s hkratnim pozitivnim vplivom na družbo kot celoto.

Zagotovite, da zaposleni za svoje delo dobijo pošteno plačilo, ki omogoča dostojno življenje ter da delajo v varnih in zdravih delovnih pogojih, v skladu s predpisi in konvencijami Mednarodne organizacije dela. Spoštovanje delavskih pravic in vlaganje v osebje prispevata k večji učinkovitosti ter boljši morali in predanosti. Hkrati se s takšnimi ukrepi zadrži kakovosten kader.

Zagotovite enakopravnost spolov tako pri zaposlovanju kot pri plačilu za delo

Zagotovite dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami

Osveščajte in usposabljajte vse zaposlene o trajnostnem razvoju znotraj. Osveščanje in usposabljanje lahko poteka na različne načine: prek uvajanja ob nastopu dela, usposabljanja na delovnem mestu, predstavitev, ogleda dokumentarnih filmov, delavnic, igre vlog, elektronskih novic, elektronske pošte, table za sporočila itd.

Pripravite dostopne informacije, ki prosijo goste da ravnajo okoljsko odgovorno ( npr. izklapljajo luči, ko zapustijo sobo, izklapljajo klimatsko napravo ali zaprejo radiatorje ko je  odprto okno,

3.KOMUNICIRANJE Z GOSTI

V nastanitvam objektu imejte na vidnem mestu v javnih prostorih kot tudi v sobi objavljeno zeleno listino (torej javno izjavo, kakšna je vaša trajnostna politika).

Informacije o trajnostni politiki oziroma zelenem poslovanju naj bodo podane na prijazen način in na voljo v sobi ter na drugih točkah v hotelu. Naj ne bodo suhoparne in nikakor ne v tonu prepovedi. Povejte gostom, kako vaši ukrepi konkretno prispevajo k zmanjšanju vpliva na okolje (številke naj bodo pretvorjene v lahko razumljive informacije). Ne smete jim dati občutka, da bi zaradi varčnega ravnanja z viri kakorkoli trpela kakovost storitve.

Goste aktivno pozovite, da tudi sami prispevajo k zmanjšanju svojega ogljičnega odtisa med samim bivanjem, tako v vašem nastanitvenem objektu kot tudi v destinaciji (izredno pomembna je osebna komunikacija s strani zaposlenih, pa tudi pisno podana informacija).

Gostom povejte, kaj lahko storijo (racionalno ravnanje z vodo, racionalna uporaba brisač in avtomobila, uporaba koles, ugašanje luči in klime, ločevanje odpadkov, spoštovanje narave, podpora lokalnim produktom itd.). Ne pozabite pa, da so najboljši komunikator in promotor vašega zelenega delovanja vaši zaposleni!

4. SPODBUJANJE PITJA PITNE VODE IZ PIPE

Slovenija je ena izmed tistih držav, kjer ima vsak prebivalec pravico do pitne vode in hkrati tudi ena izmed tistih držav, ki ima pitno vodo tudi dejansko na razpolago. Vodni viri so pod rednim nadzorom s čimer je omogočeno varno pitje vode iz pipe. Zato v luči trajnostnega razvoja, odgovornega ravnanja in ohranjanja naravnih virov pri svojem delu uporabljate vodo iz pipe in opustite uporabo predpakirane vode v plastenkah. Ponudite pitno vodo iz pipe kot redno obliko ponudbe gostom in turistom, pri organizaciji dogodkov, poslovnih sestankov ter seveda tudi med zaposlenimi znotraj vaše organizacije.

 

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.